Algemene voorwaarden

Posted on 11 Jan 2016

Robbert Muuse, voice over - Algemene Voorwaarden 2016


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, inzake: stemgebruik, opnamen, autobewerking en daaraan verbonden activiteiten als vertalingen en tekstbewerkingen. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en na schriftelijke vastlegging worden afgeweken.

1.2 Onder stemgebruik wordt verstaan; het gebruik van een (commentaar)stem ten behoeve van audiovisuele producties, door middel van het opnemen van in- en/of uitgesproken teksten.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon of de organisatie die de opdracht heeft gegeven.

1.4 Onder opdrachtnemer wordt verstaan Robbert Muuse als voice over / stemacteur.

1.5 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tot stemgebruik komt tot stand indien opdrachtnemer de opdracht van de opdrachtgever mondeling of schriftelijk accepteert.

2.2 Een door de opdrachtgever getekende offerte wordt beschouwd als overeenkomst.

2.3 De overeenkomst heeft betrekking op de dienstverlening zoals deze in de offerte staat.

2.4 Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever geheim te houden.


Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

3.1 Alle aanbiedingen, alsmede de vermelde tarieven, geschieden onder het voorbehoud dat opdrachtnemer beschikbaar is op de door de opdrachtgever verzochte data en tijdstippen.

3.2 Opdrachtnemer zal, behoudens overmacht wegens ziekte of gerechtvaardigde verhindering, op de door de opdrachtgever aangegeven tijd en plaats aanwezig zijn.

3.3 De werkzaamheden geschieden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de opname zijn wensen en verwachtingen met betrekking tot de in te spreken tekst kenbaar te maken. Indien de opname in een externe studio plaatsvindt, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze opname, alsmede van de overige omstandigheden waaronder de opnamen plaatsvinden.

3.4 Indien de opname plaatsvindt in de thuisstudio van de opdrachtnemer, gaat de opdrachtgever akkoord met het digitaal aanleveren van de audiobestanden.


Artikel 4. Annulering

4.1 Na een mondelinge of schriftelijke acceptatie van de opdracht, kan de overeenkomst niet zonder kosten aan opdrachtnemer worden geannuleerd.

4.2 Annuleringen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang opdracht, worden niet in rekening gebracht. Annuleringen tot 24 uur voor aanvang opdracht worden voor 50% in rekening gebracht. Bij latere afzegging is het volledige tarief verschuldigd.

4.3 Bij opzegging wordt de kilometervergoeding uitsluitend doorberekend bij verreden kilometers à € 0,19/km.

4.4 Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, vindt er geen terugbetaling plaats van reeds gefactureerde diensten.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Reclamatie

a. Indien de opdrachtgever overgaat tot het (laten) maken van een stemopname door of met opdrachtnemer, betekent dit acceptatie van de stem met inbegrip van de eventueel door opdrachtnemer ter plaatse gemaakte vertalingen en/of tekstbewerkingen. b. Voor alle gemaakte opnamen, audiobewerkingen en tekstbewerkingen geldt, dat eventuele klachten en reclames binnen drie dagen schriftelijk aan opdrachtnemer dienen te worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de stemopnamen, audiobewerkingen en evt. tekstbewerkingen en/of vertalingen akkoord te hebben bevonden. c. In elk geval beperkt opdrachtnemer haar aansprakelijkheid jegens opdrachtgever tot maximaal het factuurbedrag van de dienstverleningsovereenkomst. d. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor vervolgschade van het niet nakomen van de in de overeenkomst beschreven dienstverlening.

5.2 Schade en nalatigheid

a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of te laat leveren, het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, inclusief schades en/of verliezen aan derden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van opdrachtnemer. b. Opdrachtnemer staat niet garant voor het door opdrachtgever beoogde resultaat van de audiovisuele productie. c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van daden of nalatigheden van de opdrachtgever of fouten in de opdracht, zoals die door de opdrachtgever is verstrekt.

5.3 Derden

a. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal de opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. b. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van de door opdrachtnemer (voor risico en voor rekening van opdrachtgever) ingeschakelde derden.


Artikel 6. Tarieven

6.1 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen overeenkomstig de overeenkomst.

6.2 Reiskosten worden, indien overeengekomen, afzonderlijk in rekening gebracht.

6.3 Kleine tekstbewerkingen op advies van de opdrachtnemer zijn in de tarieven voor het stemgebruik inbegrepen.

6.4 Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.


Artikel 7. Gebruiksrecht

7.1 De opdrachtgever heeft het volgende gebruiksrecht met betrekking tot de vervaardigde opnamen:

a. Commentaren bij (online) bedrijfs- en productpresentaties: het gebruiksrecht is, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en voor intern gebruik, voor onbeperkte duur en wereldwijd.

b. Documentaires: het gebruiksrecht is, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname voor onbeperkte duur in Nederland. c. Commercials, promo’s en banners voor radio, televisie en bioscoop: het gebruiksrecht is, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname, voor de duur van één jaar in Nederland, vanaf de datum van opname.

7.2 Voor het gebruik van de stemopnamen langer dan 1 jaar, zoals aangegeven in artikel 7.1, dient de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan opdrachtnemer en worden door opdrachtnemer afzonderlijke prijzen of 50% repeat-fees bepaald en gefactureerd.

7.3 Wanneer de opdrachtgever exclusieve rechten wil doen gelden met betrekking tot het gebruik van de stem, dient hij/zij dit vooraf met opdrachtnemer overeen te komen.


Artikel 8. Betaling

8.1 Facturering vindt plaats onmiddellijk na de eerste actie door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever draagt zorg voor betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij afwijking van deze betalingstermijn wordt aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.

8.3 Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig betaalt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen worden berekend conform het incassotarief zoals gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.4 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting vervalt direct en zonder dat hier toe een ingebrekestelling is vereist, het gebruiksrecht van de opname.